Logo
Všeobecné obchodní podmínky
I. Základní ustanovení
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky vydává osoba Ondřej Vanko, se sídlem 9.května 529, Blučina, 664 56, IČO 09846905, osoba je zapsána v OŽÚ Židlochovice (dále jen „Prodejce“), jako provozovatel webového portálu CraftBook.cz.
1.2 Prodejce je oprávěn zněí VOP jednostranně měnit či doplňovat. Prodejce není povinen ohlásit změnu VOP.
1.3 „Uživatel“ je každý člověk, který vstoupí na stránky vedené pod prodejcem.
1.4 Uživatel vstupem na herní portál CraftBook.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním VOP, a zavazuje se jimi řídit.
1.5 „Spotřebitel“ je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodejcem, který je podnikatelem.
II. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Smlouva o zakoupení Prémiové služby vzniká po dokončení platby pomocí PayPal služeb.
2.2 Podáním Objednávky prémiové služby uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Uživatel upozorěn před vlastním uskutečněním Objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit.
2.3 Objednávka musí obsahovat
Specifickou Službu;
Musí obsahovat e-mail uživatele;
Specifické obchodní nabídky, která obsahuje cenu, množství;
V případě objednání Zboží/Služby se prémiová Zboží/Služba zakupuje na dobu určitou;
Typ preferované platby.
2.4 Prodejce na základě přijaté Objednávky zašle Uživateli informace k prémiové službě.
2.5 Prodejce není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).
2.6 Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě Objednávky bude smlouva uložena u Prodejce, který k ní Uživatel umožní přístup na základě potvrzení Objednávky provedeného Prodejcem.
2.7 Pokud-li objednávka neobsahuje e-mail, tak se objednávka považuje za dar na chod webového portálu CraftBook.cz, kupující se automaticky vzdává jakékoliv náhrady, či získání tzv. výhod.
III. Provádění úhrad
3.1 Prodejce po přijetí Objednávky přesune Uživatele na platební bránu PayPal Inc..
3.2 Uživatel je oprávněn zrušit svojí objednávku.
IV. Práva z vadného plnění a reklamace
4.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodanou Službu/Zboží začíná běžet aktivací Prémiové služby, a/nebo zahájením poskytování Prémiové služby Prodejcem.
4.2 Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byla Služba/Zboží, jehož povaha to umožňuje, v opravě.
4.3 Zákonná práva Spotřebitele nejsou ustanovením tohoto článku. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady Zboží se pro Spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku.
4.4 Spotřebitel má právo na reklamaci, pouze pokud-li Služba není/nebyla aktivovaná do 14 Dnů.
V. Práva a povinnosti Uživatele
5.1 Uživatel prohlašuje a zaručuje, že
je plně svéprávný;
veškeré údaje, které poskytuje Prodejci jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
se před zahájením užívání Prémiových služeb důkladně seznámil s těmito VOP a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami, na které je těmito VOP odkazováno;
bude Prémiové služby užívat jen v rozsahu, který je v souladu s jeho určením, a který není na úkor práv ostatních Uživatelů, Prodejce a/nebo třetích subjektů.
5.2 Uživatel se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.
5.3 Uživatel je povinen využívat zpřístupněný obsah digitálních Služeb/Zboží pouze pro vlastní potřebu a nebude ho šířit dál třetím subjektům.
5.4 V případě objednávky Služeb/Zboží v elektronické podobě se Uživatel zavazuje uvést při registraci unikátní e-mailovou adresu.
VI. Práva a povinnosti Spotřebitele
6.1 Spotřebitel prohlašuje a zaručuje, že
nebude žádat o výměnu prémiových služeb za jiné prémiové služby
nebude poskytovat obsah, který byl zaslán Prodejcem na zvolenou e-mailovou adresu
odeslaná objednávka je řádně a bezproblému vyplněna, pokud-li nebude, spotřebitel se vzdává nároku na vrácení peněz
VII. Odstoupení a výpověď
7.1 Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy pouze v případě, pokud nebylo zakoupená Služba/Zboží nijak použitá. Použitá Služba/Zboží nastává v případě, že byl odeslán na e-mailovou adresu Aktivační kód, který byl následně aktivován.
7.2 Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy podle § 1837/l OZ, protože Služba/Zboží má digitální obsah, není dodáváno na hmotném nosiči a je dodáváno s předchozím výslovným souhlasem spotřebitelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a prodávající před uzavřením kupní smlouvy sdělil spotřebiteli, že nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zboží použil a tím ho nevratné znehodnotil.
7.3 V případě, že chce spotřebitel Službu/Zboží z nějakého důvodu reklamovat, musí se obrátit nejpozději do 14 Dnů od zakoupení na e-mailovou adresu prodejce a to info@craftbook.cz, kde proběhne odborné přezkoumání vzniklého problému. Prodejce je povinen se vyjádřit k vzniklé situaci nejpozději do 30 Dnů.
VIII. Práva Prodejce
8.1 Prodejce si vyhrazuje právo, kdykoliv pozastavit či ukončit Službu Spotřebitele bez udání důvodů.
8.2 Prodejce si vyhrazuje právo, kdykoliv pozastavit či ukončit provoz webového portálu CraftBook.cz.
8.3 Prodejce si vyhrazuje právo, pokud-li ukončí či pozastaví Službu Spotřebiteli, tak Spotřebitel nemá právo na Vrácení Peněz.
8.4 Prodejce si vyhrazuje právo, pokud-li ukončí či pozastaví provoz webového portálu Craftbook.cz, tak Spotřebitelé nemají právo na Vrácení Peněz.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00, www.coi.cz.
9.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží/služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
9.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
9.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 9.5 Smlouva o registraci a kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
9.6 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
9.7 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
9.8 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27.03.2023 a ruší všechny předchozí obchodní podmínky, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího.